Медико-правовой портал 103-law.org.ua
проект компании МедАдвокат

Успіхи та проблеми у лікуванні безпліддя

Лікування безплідності шляхом застосування допоміжних репродуктивних технологій набуває все більшого поширення в Україні
Категория: Права пациентов
Комментировать

Чайка В.К., Квашенко В.П.,Луцик В.В., Вустенко В.В.

кафедра акушерства, гінекології та перинатологіїФІПо ДонНМУ ім. М.Горького,

відділення діагностики та лікування безплідногошлюбу ДРЦОМіД,

Україна

 

 

Лікування безплідності шляхом застосуваннядопоміжних репродуктивних технологій набуває все більшого поширення в Україні.Це обумовлює необхідність постійного удосконалення існуючої правової бази. Беручидо уваги вартість лікування за допомогою методу ДРТ, кроком назустріч пацієнтамможна вважати прийняття Міністерством охорони здоров’я Наказу № 579 від24.11.2004 р. «Про затвердження Порядку направлення жінок для проведенняпершого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивнихтехнологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти» (зареєстровано вМіністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за № 224/10504) зі змінами,внесеними Наказом МОЗ України від 05.06.2006 N 362 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 р. заN 1148/13022) «Про внесення змін до Порядку направлення жінок для проведенняпершого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивнихтехнологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти». Слід зазначити, що Україна була першою зкраїн пострадянського простору, у якій було впроваджено лікування безплідностіза бюджетні кошти.

Донецький регіональний центр охорони материнства ідитинства на чолі з завідувачем кафедри акушерства, гінекології таперинатології ДонНМУ ім. М.Горького, членом-кореспондентом АМН України,доктором медичних наук, професором Чайкою Володимиром Кириловичем є однією збаз для проведення однієї спроби лікування безплідності у жінок методамидопоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетнікошти. Безпосереднє виконання процедур відбувається у відділенні діагностики ілікування безплідного шлюбу, заснованому у 1991 році, що є структурнимпідрозділом Донецького регіонального центру охорони материнства і дитинства (ДРЦОМіД).У відділенні працюють акушери-гінекологи вищої категорії, 7 кандидатів медичнихнаук, 2 доценти кафедри. У ДРЦОМіД пройшли курс лікування пацієнтки з АР Крим,Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської,Харківської, Херсонської, Черкаської областей, м.Севастополь і м.Київ. Всього з2006 по 2009 рік методом запліднення in vitro проліковано 1375 жінок. За цей період народилосяпонад 358 дітей.

Ефективність роботи ДРЦОМіД протягом 2007-2009 рр.наведена у табл. 1.

 

Таблиця № 1.

 

Ефективність лікування методом ЕКЗ та ПЕ

 

 

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Розпочато циклів лікування методом ЕКЗ та ПЕ

364

467

278

Закінчено циклів лікування методом ЭКЗ та ПЕ

328

424

278

Знято з програми лікування методом ЭКЗ та ПЕ

0

0

2

Кількість вагітностей

125

38,1%

179

42,2%

130

46,8%

Кількість народжених дітей

91

27,7%

142

33,5%

125

45,0%

Ефективність лікування методом ЕКЗ та ПЕ

38,1%

42,2%

46,8%

 

Ефективність лікування методом ЕКЗ та ПЕ у 2009році збільшилася на 4,6% у порівнянні з 2008 роком та на 8,7% у порівнянні з2007 роком.

Кількість пролікованих пацієнтів з безплідністюметодами ДРТ за державною програмою у 2009 році (за областями України) упорівнянні з 2008 та 2009 роками наведено у таблиці 2.

 

Таблиця № 2.

 

Кількість пацієнтів з безплідністю, пролікованих методами ДРТ за державноюпрограмою протягом 2007 - 2009 років

 

 

№ п/п

Область

Кількість пацієнтів

2007 р.

2008 р.

2009 р.

n

%

n

%

N

%

1.

АР Крим

25

7,6

31

7,3

12

4,3

2.

Дніпропетровска

48

14,6

50

11,8

12

4,3

3.

Донецька

95

29,0

207

48,8

131

47,1

4.

Запорізька

15

4,6

14

3,3

4

1,4

5.

Луганська

21

6,4

29

6,8

21

7,5

6.

Миколаївська

31

9,5

15

3,5

19

6,9

7.

Одеська

22

6,7

15

3,5

12

4,3

8.

Полтавська

32

9,8

23

5,4

9

3,2

9.

Сумська

8

2,4

1

0,2

11

4,0

10.

Харківска

21

6,4

28

6,6

28

10,2

11.

Херсонська

2

0,6

3

0,7

2

0,7

12.

Черкаська

1

0,3

3

0.7

8

2,9

13.

м. Севастополь

6

1,8

5

1,2

7

2,5

14.

м. Київ

1

0,3

-

-

2

0,7

Всього

328

100

424

100

278

100

 

Кількість отриманих вагітностей методами ДРТ ухворих з безплідністю за державною програмою у 2009 році (по областям України)у порівнянні з 2008 та 2007 роками наведено у таблиці 3.

 

Таблиця № 3.

 

Кількість вагітностей, отриманих за допомогою методів ДРТ у хворих збезплідністю за державною програмою у 2007 - 2009 роках

 

 

№ п/п

Область

Кількість вагітностей

2007 р.

2008 р.

2009 р.

n

%

n

%

N

%

1.

АР Крим

8

32,0

9

29,0

4

33,3

2.

Дніпропетровска

22

45,8

16

32,0

5

41,7

3.

Донецька

36

37,9

98

47,3

76

58,0

4.

Запорізька

9

60,0

4

28,5

-

-

5.

Луганська

6

28,6

11

37,9

8

38,1

6.

Миколаївська

10

32,3

6

40,0

11

57,9

7.

Одеська

11

50,0

4

26,6

2

16,7

8.

Полтавська

9

28,1

11

47,8

4

44,4

9.

Сумська

4

50,0

1

100

6

54,5

10.

Харківска

7

33,3

16

57,1

9

32,1

11.

Херсонська

-

-

-

-

-

-

12.

Черкаська

-

-

2

66,6

1

12,5

13.

м. Севастополь

3

50,0

1

20,0

3

42,9

14.

м. Київ

-

-

-

-

1

50,0

Всього

125

38,1

179

42,2

130

46,8

 

Окремо варто зупинитися на питанні сурогатногоматеринства (СМ). У відділенні цим методом було проліковано лише 1 безпліднеподружжя. Це можна пояснити не лише недостатньою обізнаністю щодо можливостіпроведення цього методу лікування у ДРЦОМіД, але і недостатньо розвиненоюправовою базою щодо регулювання відносин між подружжям-замовниками, сурогатноюмамою та дитиною, народженою із застосуванням цього методу лікування, щопороджує небезпідставні страх та сумніви у пацієнтів.

На сьогоднішній день сурогатне материнство вУкраїні регулюється наказом Міністерства охорони здоров’я від 23.12.2008 №771 (зареєстрованов Міністерстві юстиції України 20 березня 2009 р. за N 263/16279). Зокрема, цимнаказом визначено показання до застосування методу, алгоритм проведеннялікування безплідності методом сурогатного материнства. Водночас, серйозністьпроблеми обумовлює доцільність якнайшвидшого прийняття закону щодорепродуктивного здоров’я, у якому були б належним чином урегульовані аспектизастосування усіх допоміжних репродуктивних технологій, у тому числі ісурогатного материнства.

На розгляді у Комітеті з питань охорони здоров'яВерховної Ради України знаходиться «Проект Закону про регулювання питань щододопоміжного материнства та забезпечення державними гарантіями рівних прав таможливостей матерів», зареєстрований за № 4647 від 11.06.2009 р., у якому доситьчітко визначені основні правові передумови сурогатного материнства, зокрема,передбачено 1500 циклів ДРТ із СМ у рік у межах державної програми допоміжногоматеринства. Як зазначають розробники Законопроекту, він спрямований навпровадження системи державного та приватного допоміжного (сурогатного)материнства і покликаний запобігати будь-яким формам дискримінації суспільнихта державних відносин у цій сфері.

У Єдиному реєстрі судових рішень Українизареєстровано лише 2 справи щодо вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних ізсурогатним материнством: справа № 22-ц-6502/2007 від 10 грудня 2007 року щодовиплати аліментів та справа № 2-5254\09 від 22.10.2009 року щодо зміни датинародження однієї дитини з трійні, генетичними батьками якої була подружняпара, але дві дитини були народжені сурогатними матерями в строк, а третя буланароджена біологічною матір’ю передчасно. Аналіз конфліктних ситуацій свідчитьпро те, що існуюче правове врегулювання сурогатного материнства в Україніпотребує удосконалення. Зокрема, беручи до уваги існуючу в Україні судовупрактику, варто оцінити усі існуючі ризики та провести широке обговорення законноїможливості збереження таємниці народження дітей різними матерями шляхом дозволузміни дати народження дитини у виключних випадках. Водночас, законні підставидля зміни дати народження можуть обернутися суттєвими медичними проблемами,оскільки медична, зокрема педіатрична, практика враховує реальний вік дитини,особливо народженої передчасно, а зміна дати народження може ввести лікаря воману. Все це обумовлює надзвичайну складність та багатоплановість правовогоурегулювання сурогатного материнства в Україні, а тому вимагає прискіпливоїроботи над законопроектами не лише юристів, але і лікарів. Оскільки практикасурогатного материнства набуває все більшого поширення, не викликає сумнівупотреба у якнайшвидшому вирішенні цієї юридичної проблеми.

     Таким чином, враховуючи демографічну ситуацію вУкраїні, з огляду на підвищення ефективності лікування безплідності, необхіднимє заповнення правових прогалин щодо регулювання практики сурогатногоматеринства в Україні шляхом якнайшвидшого доопрацювання та введення у діювідповідного закону.

Автор: Виталина Вустенко Просмотров (8053) 24.02.2010 Теги: лікування беспліддя, допоміжні репродуктивні технології, ДРТ
Добавить коментарий


Актуально


24.10.2016
Соціальний пакет для київського медика у 2017 році

13.10.2016
Особливості правового регулювання репродуктивної медицини та сурогатного материнства. Чи потрібні зміни?

22.08.2016
Новий зір отримають воїни АТО, учасники революції Гідності, члени їх сімей, а також малозабезпечені громадяни України